Kyrre
Groven
tilsett
Stillingstittel:
Seniorforskar
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:

Kyrre har doktorgrad ved Geografisk institutt på NTNU (2017), hovudfag i historie ved Universitetet i Bergen (1998) og er høgskulekandidat i landskapsforvaltning og planlegging ved Sogn og Fjordane distriktshøgskule (1988). Doktoravhandlinga har tittelen "Kommunane og klimautfordringa: Ein studie av lokal klimagovernance i Norge".

Forskingsinteresser er lokal klima- og miljøpolitikk, klimatilpassing, arealplanlegging, bevaring av naturmangfald, tettstadutvikling, overvasshandtering, naturskade og samfunnstryggleik. Kyrre leier MILJØFORSK-prosjektet Vilkår for berekraftig tettstadutvikling (Surround) og EØS-prosjektet Tilpassing til og tiltak mot klimaendringar på lokalt nivå i Bulgaria. Han har dessutan lokal prosjektleiing av forskingsrådsprosjektet Field of goals, eit prosjekt om implementering av FNs berekraftsmål i lokal og regional planlegging. Kyrre er også med i staben til Norsk senter for berekraftig klimatilpassing, og deltar der i prosjektet Konflikt og samspel i klimapolitikken.