Carol Azungi
Dralega
tidlegare tilsett
Stillingstittel:
Forskar (permisjon)
Akademisk tittel:
Ph.d.
Telefon:
Tilsett:
Permisjon til 31.07.2019

Carol Azungi Dralega har doktorgrad i medier og kommunikasjon  fra (2008) med avhandlingen «ICT based development of marginal communities: Participatory approaches to communication, empowerment and civic engagement» , og hovedfag i IKT, kjønn og økonomisk utvikling (2002), begge fra Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo (UiO). Carols forskningsinteresse og publikasjoner er konsentrert omkring informasjon og kommunikasjonsteknologi (IKT), media, teknologitilgang og -bruk knyttet til problemstillinger omkring kjønn, identitet og sosial endring.

Ved Vestlandsforsking arbeider Carol med prosjekter som handler om spenning og synergi mellom teknologi, samfunn og sosial endring. Hun er opptatt av inkluderende tilnærminger, dialog og to-veis prosesser og samspill mellom ulike aktører i privat og offentlig sektor, brukere og det sivile samfunnet. Målet er å bidra til et inkluderende og demokratisk samfunn gjennom å inkludere og synliggjøre brukernes stemme og behov i sentrale utviklingsprosesser, tiltak og politikkutvikling knyttet til teknologitilgang og –bruk.

Carol jobber også som førsteammanuensis ved NLA Gimlekollen i Kristiansand hvor hun er veileder og underviser i masterkurs i: «Media, gender and social justice» «ICT and Empwoerment» og «Global Journalism» i Uganda Christian University og Kristiansand NLA campus.