"Time-use" in regulation of gaming: a "non-Western" immigrant family perspective

Rapport
Id:
2018-4

Denne rapporten presenterer det avsluttede prosjektet som undersøkte hvordan dataspilling blant ungdommer med «ikke-vestlig» bakgrunn blir forhandlet i en familiekontekst. Vi så nærmere på hvordan dataspilling kommer i konflikt med daglige rutiner, og hvordan regulering av dataspill blir håndtert i familienes hverdag. Forskningsfunnene baserer seg på kvalitative intervjuer med ti familier hvor både foreldre og ungdommer var til stede. Studien viste at familiene ofte hadde konflikt om tidsbruk rundt dataspilling. Vi har derfor valgt å se nærmere på ulike forståelser og forhandlinger av tid i familiene. 

Analyse av datamaterialet baserer seg på Bourdieus forestilling om «tid» som kulturelle diskursive praksiser, og tidligere forskning som setter søkelys på endringer i familierelasjoner på grunn av migrasjon og sosiale rollekonflikter i regulering av dataspill. I denne rapporten viser vi hvordan foreldre bruker ulike teknikker for å regulere dataspilling i lys av familiens daglige rutiner og sosiale forventninger. Konflikt er høyest blant familiene med lavt digital kompetanse, samt de som ikke klarer å benytte seg av sin kulturelle kapital som ressurs for å regulere dataspill på en slik måte at det kan blir en akseptert del av familielivet. Disse familiene har ofte lite informasjon om dataspilling, og om eksisterende ressurser som har til hensikt å hjelpe familier med forhandling om ellers konflikt-triggende dataspilling. Eksisterende ressurser laget av ulike etater for at barn og unge skal ha gode oppvekstkår knyttet til mediebruk, er enten utilgjengelige eller lite relevante for dem.