Intersectional perspectives on video gaming among immigrant youth in Norway

Rapport

Denne rapporten presenterer det avsluttede prosjektet som undersøkte hvordan ikke-vestlig ungdom i Norge navigerer dataspill, og hvordan dette former deres identitet.

Studien har utgangspunkt i en interseksjonell forståelse av sosiale kategorier som kjønn, religion, etnisitet, geografi, og bygger på teorier om transnasjonalisme, kjønn og teknologi. Ved bruk av kvalitative metoder, avdekker studien flere og komplekse identitetsmanifestasjoner som er globalt forbundet, men lokalt forankret. Ungdommene regulerte for det meste premissene for spillingen på egenhånd, uten at det hadde nevneverdige negative konsekvenser for deres øvrige liv

Postadresse

Vestlandsforsking 
Postboks 163 
6851 Sogndal

Telefon

906 33 600

E-post

post@vestforsk.no

Org.nr.

965 919 627 MVA

Ansvarleg redaktør

Direktør Merete Lunde

Nyheitsbrev

Me sender ut ein gong i månaden

Sosiale medium