FNs bærekraftmål

Fred, rettferd og velfungerande institusjonar

16 FRED, RETTFERD OG VELFUNGERANDE INSTITUSJONAR

16.1: Redusere vald og valdsrelaterte dødsfall overalt i verda.

16.2: Stanse misbruk, utnytting, menneskehandel og vald/tortur av born.

16.3: fremje rettsstaten nasjonalt/internasjonalt, sikre rettferd for alle.

16.4: Redusere ulovleg finans- og våpenstraumar, org. kriminalitet.

16.5: Redusere korrupsjon og bestikkelsar.

16.6: utvikle velfungerande, ansvarlege og opne institusjonar på alle nivå.

16.7: sikre inkluderande og representative avgjerdsprosessar på alle nivå.

16.8: Utvide U-lands deltaking i globale institusjonar.

16.9: Sikre juridisk identitet for alle, fødselsregistrering.

16.10: sikre allmenn informasjonstilgang, og beskyttelse av grunnleggande fridomar i samsvar med internasjonale avtalar.

16a: styrke nasjonale institusjonar og samarbeide/hjelpe U-land til å forhindre vald, terrorisme og kriminalitet.

16b: fremje ikkje-diskriminerande lover og politikk for berekraftig utvikling

16 Fred, rettferd og velfungerande institusjonar

Publikasjonar