FNs bærekraftmål

Livet i havet

14 LIVET I HAVET

14.1: Redusere havureining av alle slag, særleg frå landbasert aktivitet, marinforsøpling og næringsstoff.

14.2: berekraftig forvalting av marine og kystnære økosystem for å unngå skadeverknader, styrke motstandskraft og gjere restaureringstiltak.

14.3: Redusere og handtere havforsuring gjennom vit. samarbeid på alle nivå.

14.4: Innføre effektive tiltak for overfiske, ulovleg fiske og øydeleggande fiskemetodar for å bevare fiskebestandar.

14.5: Bevare minst 10 % av kyst- og havområda etter nasjonal/internasjonal lov.

14.6: Forby fiskerisubsidiar som bidreg til overkapasitet og overfiske.

14.7: Auke økonomiske fordeler for U-land frå berekraftig bruk av marine ressursar, fiskeriforvaltning, akvakultur og turisme.

14a: Styrke vitskapleg kunnskapsoverføring, marin teknologi og FoU til U-land, for å betre havhelse og auka marint biomangfald.

14b: gje småskalafiskarar tilgang til marine ressursar og marknad.

14.c: auke bevaring og berekraftig bruk av hav/havressursar gjennom folkeretten, UNCLOS.

14 Livet i havet