FNs bærekraftmål

Industri, innovasjon og infrastruktur

9 INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR

9.1: utvikle berekraftig og robust infrastruktur for økonomisk utvikling og livskvalitet og likeverdig tilgang for alle.

9.2: fremje berekraftig industrialisering, auke betydeleg industriens andelen av sysselsetting og BNP nasjonalt og ei dobling i U-land.

9.3: auke tilgang til finansielle tenester og rimeleg kreditt til småskala industri, spes i U-land.

9.4: omstille næringsliv til berekraftig og effektiv bruk av ressursar, miljøteknologi etc.

9.5: Styrke forsking for betre teknologi, innovasjon i industrien, særleg i U-land.

9.a: auke berekraftig og robust infrastruktur i U-land.

9b: støtte utvikling av teknologi, R&I i U-land og sikre pol. rammevilkår for industriell utvikling.

9c: auke tilgang på IKT infrastruktur, særleg at U-land får allmenn og rimeleg tilgang på internett.

9 Industri, innovasjon og infrastruktur

Publikasjonar