FNs bærekraftmål

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

8 ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

8.1: Oppretthalde økonomisk vekst pr. innbyggjar nasjonalt, og BNP auke på 7% pr. år i U-land.

8.2: auke økonomisk produktivitet ved teknologi og innovasjon.

8.3: fremje politikk som støttar produktivitet, entreprenørskap og anstendige arbeidsplassar gjennom auka finansiering av SMB bedrifter.

8.4: berekraftig utnytting av globale ressursar innan forbruk og produksjon, frikople økonomisk vekst frå miljøforringing, I-land skal føre an.

8.5: Oppnå full sysselsetting og anstendig arbeid for alle (inkl. kvinner, unge, nedsett funksjonsevne), lik lønn for likt arbeid.

8.6: redusere betydeleg tal unge som står utanfor arbeidsliv, utdanning/opplæring.

8.7: avskaffe tvangsarbeid/slaveri/menneskehandel/barnearbeid/barnesoldatar.

8.8: beskytte arbeidstakarrettar og fremje trygt arbeidsmiljø, særleg migrantar/kvinnelege migrantar.

8.9: implementere retningslinjer for berekraftig turisme som skapar arbeidsplassar og fremjar lokal kultur og lokale produkt.

8.10: styrke kapasitet hjå innanlandske bank og forsikringsinstitusjonar og utvide bank, forsikring og finansielle tenester til alle.

8.a: Auke bistand til handelstøtte til U-land.

8.b: utvikle ein global strategi for å sysselsette ungdom.

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Publikasjonar