FNs bærekraftmål

Likestilling mellom kjønna

5 LIKESTILLING MELLOM KJØNNA

5.1: Slutte med diskriminering av jenter/kvinner overalt.

5.2: avskaffe vald mot jenter/kvinner inkl. menneskehandel og seksuelt misbruk.

5.3: avskaffe tvangs/barneekteskap og kjønnslemlesting.

5.4: verdsette ubetalt omsorgs- og husarbeid i off. ytingar, fremje likestilling.

5.5: sikre kvinnes deltaking og like høve til leiande stillingar i politikk, økonomi og off. liv.

5.6: sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse.

5a: gjennomføre reformar for å gje kvinner lik rett til økonomiske ressursar, jord og eigendom, arv, etc.

5b: styrke bruk av mogleggjerande teknologi og IKT for å fremje myndiggjering av kvinner.

5c: vedta og styrke politikk for likestilling og styrking av jenter/kvinner på alle nivå.

5 Likestilling mellom kjønnene

Prosjekt

Publikasjonar