FNs bærekraftmål

God utdanning

4 GOD UTDANNING

4.1: Sikre at alle jenter og gutar får gratis og likeverdig grunnskule og vidaregåande skule.

4.2: sikre alle born tilgang til førskule og tidleg omsorg.

4.3: Sikre alle jenter og gutar lik tilgang til billig og kvalitet i teknisk, yrkesretta og høgare utdanning/UH.

4.4: auke tal ungdom/vaksne med relevant kompetanse innan tekniske fag og Y-fag.

4.5: avskaffe kjønnsforskjellar i utdanning og sikre lik tilgang til utdanning og opplæring for sårbare grupper (nedsett funksjonsevne, urfolk, sårbare born).

4.6: sikre at all ungdom og betydeleg del vaksne kan lese og regne.

4.7: sikre utdanning innan berekraftig utvikling, likestilling, menneskeverd, kulturelt mangfald/kulturell berekraft etc.

4.a: byggje utdanningsfasilitetar som gjev inkluderande læringsmiljø for alle og særleg sårbare grupper.

4b: utvide globalt tal utdanningsstipend til U-land.

4c: auke tilgang på kvalifiserte lærarar, særskilt i U-land.

4 God utdanning

Publikasjonar