JustTransform: Rammeverk for en bærekraftig, rettferdig og inkluderende grønn og digital transformasjon

Norsk økonomi og arbeidsliv står overfor en endringsprosess for å møte mål om et grønt skifte. I mange bransjer og industrier er digitalisering en sentral del av svaret. Hvordan vil et slikt kombinert grønt og digitalt skifte påvirke arbeidslivet?

Vestlandsforsking og Norce, med støtte fra IfM Engage (UK) skal studere denne problemstillingen i forskningsprosjektet JustTransform. Studien starter med å utforske politikkutforming på globalt, europeisk, nasjonalt og regionalt nivå, for å undersøke hvordan fortellinger om bærekraft og inkludering bidrar til å forme forestillinger om en ønsket framtid. Neste del studerer det praktiske og organisatoriske nivået og hvordan de politiske fortellingene om en bærekraftig framtid blir reflektert blant sentrale aktører i en region med et aktivt engasjement for å møte det grønne skiftet. Gjennom arbeidslivsstatistikk, en spørreundersøkelse og intervjuer blant bedriftsledelse og med regionale myndigheter, undersøker vi hvordan mål for det grønne og digitale skiftet påvirker og omsettes i praksis i regionen. I dialog med relevante utdanningsinstitusjoner skal vi undersøke hvordan krav og behov knyttet til det nye grønne-digitale arbeidslivet blir reflektert og forberedt i utdanningssektoren. Parallelt skal vi intervjue ansatte i bedrifter fra samme region, for å bygge kunnskap om hvordan enkeltpersoner opplever deltakelse samt kompetanse- og ferdighetskrav i et arbeidsliv som søker å møte krav til det grønne-digitale skiftet. Å utforske individers tilgang til muligheter og opplevelser av risiko vil skape innsikt i hvordan et bredere sett av sosiale kategorier som kjønn, alder, etnisitet, sosial bakgrunn og utdanning muliggjør eller hindrer deltakelse i det nye grønne og digitale arbeidslivet. Slik vil vi fylle kunnskapshull om hvordan ulike demografiske grupper påvirkes av nye mønstre i arbeidslivet samt utvikle anbefalinger for hvordan det kombinerte grønne og digitale skifte kan resultere i økt sosial rettferdighet og likeverd.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
6677