FNs bærekraftmål

Mindre ulikskap

10 MINDRE ULIKSKAP

10.1: Auke inntekt for dei 40 % fattigaste nasjonalt.

10.2: Fremje sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle.

10.3: Sikre like moglegheiter og redusere forskjellsbehandling, avskaffe diskriminerande lover etc.

10.4: vedta politikk (skatt, løn, sosiale tenester) for å utjamne forskjellar.

10.5: implementere og betre regulering og tilsyn av globale finansmarknader.

10.6: Sikre at U-land vert representert i globale finansinstitusjonar.

10.7: tilretteleggje for tygg og ansvarleg migrasjon og mobilitet av menneske/god migrasjonsspolitikk.

10.a: implementere særbehandling av U-land i samsvar med WTO avtalar.

10b: stimulere off. utviklingsbistand og kapitalflyt til U-land.

10c: Redusere transaksjonsgebyr ved migrantoverføringar til under 3 % til heimland, eliminere overføringskorridorar med høgare kostand enn 5 %.

10 Mindre ulikhet

Publikasjonar