FNs bærekraftmål

Livet på land

15 LIVET PÅ LAND

15.1: sikre bevaring/restaurering og berekraftig bruk av terrestriske og innlands ferskvassøkosystem etter internasjonale avtalar.

15.2: implementere berekraftig forvaltning av skog, stanse avskoging, auke nyplanting globalt.

15.3: Få slutt på ørkenspreiing, tørke og forringa land og jord.

15.4: Bevare fjelløkosystem med biologisk mangfald, og auke kapasitet til berekraftige økosystemtenester.

15.5: redusere øydelegging av naturlege habitat, tap av biologisk mangfald og beskytte og hindre utrydding av trua artar.

15.6: fremje rettferdig og lik fordeling av genressursar internasjonalt.

15.7: umiddelbart stanse krypskyting og ulovleg handel med verna planter og dyr.

15.8: Innføre tiltak mot spreiing, kontroll og utrydding av framande artar i land og vassøkosystem.

15.9: Innarbeide prinsipp om økosystem og biologisk mangfald i nasjonale og lokale plan og utviklingsprosessar, fattigdomsreduksjonsstrategiar og rekneskap.

15.a: betydeleg auke finansielle ressursar for bevaring og berekraftig bruk av biologisk mangfald og økosystem.

15b: auke finansielle ressursar til berekraftig skogforvaltning særleg i U-land.

15c: auke global støtte til bekjemping av krypskyting og ulovleg handel med verna artar, auke lokalsamfunnets kapasitet til andre berekraftige levebrød.

15 Livet på land