FNs bærekraftmål

Ansvarleg forbruk og produksjon

12 ANSVARLEG FORBRUK OG PRODUKSJON

12.1: gjennomføre 10-årig handlingsprogram for berekraftig forbruk og produksjon i alle land, I-land skal føre an.

12.2: Oppnå berekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressursar.

12.3: Halvere globalt matsvinn pr. innbyggjar i detaljhandel, forbruk, i produksjon og forsyning/innhaustingsleddet.

12.4: Oppnå miljøvenleg forvaltning av kjemikaliar og avfall i heile livssyklus i internasjonale rammeverk, redusere utslepp av kjemikaliar og avfall til luft, vann og jord og redusere skadeverknader på helse og miljø.

12.5: redusere avfallsmengder gjennom førebygging, reduksjon, resirkulering og ombruk.

12.6: stimulere næringslivet til å innføre berekraftig praksis og rapportere på berekraft.

12.7: fremje berekraft i off. anskaffingar nasjonalt.

12. 8: sikre at folk overalt har relevant informasjon og bevisstheit rundt berekraftig utvikling og livsstil i harmoni med naturen.

12.a: støtte U-land til å styrke sin vitskapleg og teknisk kapasitet mot meir berekraftige forbruks- og produksjonsmønstre.

12b: Utvikle og implementere verktøy for å overvake effektar av berekraftig turisme, som skapar arbeidsplassar og fremjar lokal kultur og produkt.

12.c: redusere ineffektive subsidiar, skattar etc. til fossilt brensel som oppmuntrar til sløsing.

12 Ansvarleg forbruk og produksjon

Publikasjonar