FNs bærekraftmål

Utrydde fattigdom

1 UTRYDDE FATTIGDOM

 

1.1: Redusere andelen som lever i ekstrem fattigdom ($1,25 pr. dag).

1.2: Halvere andelen som lev i fattigdom ift. nasjonale definisjonar.

1.3: Innføre nasjonale sos. tiltak/velferdsordningar for fattige/sårbare.

1.4: sikre like rettar til økonomiske ressursar og grunnleggande tenester, eigarskap land og eigedom, naturressursar etc.

1.5:  auke dei fattige/sårbare si motstandskraft mot katastrofar, naturskade og klimaendringar.

1a: sikre ressursar til utviklingsarbeid og fattigdomsutrydding.

1.b: lage politiske rammeverk som støttar investeringar/tiltak for å utrydde fattigdom.

1 Utrydde fattigdom

Prosjekt