Kunnskap og kunnskapshull for å vurdere lønnsomhet av klimatilpasningstiltak i veisektoren

Av:
Notat
Id:
Mars 2020
Utgjevar:
Menon

På oppdrag for Statens vegvesen har Menon og Vestlandsforsking gått gjennom og vurdert problemstillinger, eksisterende kunnskap og kunnskapshull på veien mot å kunne gjøre lønnsomhetsvurderinger av tiltak under klimarisiko. Klimaendringene vil påvirke vegvesenets kostnader for vedlikehold, reparasjoner og gjenoppbygging av deler av veinettet i Norge, og det vil påvirke trafikanter, beboere langs veinettet og andre. Å ikke vurdere disse virkningene gir et mangelfullt beslutningsgrunnlag og kan føre til suboptimal planlegging. I notatet drøftes relevante aspekter på veien til å kunne vurdere virkningene og bruke dette for å vurdere lønnsomhet og prioritere tiltak.