Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane

Sjå eiga prosjektside: kbsfj.vestforsk.no

Prosjektet ”Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane” er eit av fleire delprosjekt i ”Et kunnskapsbasert Norge” (www.ekn.no). Det overordna målet med prosjektet er å bidra til langsiktig økonomisk vekst i Sogn og Fjordane – og dermed til bevaring av livskraftige og attraktive lokalsamfunn. For å realisere dette målet skal prosjektet være faktabasert – byggjast på eit solid kunnskapsgrunnlag.

Prosjektet skal ta tak i dei store utfordringane i regionen, identifisere årsaker til desse, diskutere løysningar på utfordringane og ende i konkrete tiltak. Prosjektet tar utgangspunkt i nærings- og folketalstrendar og andre utfordringar, og vil sjå kva som er situasjonen i Sogn og Fjordane. Kva er myter kva er fakta om trendane i Sogn og Fjordane? Korleis skal næringsmiljøa, kunnskapsaktørane og det offentlege støtteapparatet kunne ta tak i dei utfordringane som er i fylket, identifisere årsaker til, diskutere mulege løysingar på utfordringane og anbefale konkrete tiltak?

“Et kunnskapsbasert Norge” er ei vidareutvikling av “Et konkurransedyktig Norge” (1992) og “Et verdiskapende Norge” (2001). Felles for desse prosjekta er at dei har eit klyngeperspektiv på næringslivet. Det vil seie at analysane fokuserer på samarbeid, gjensidig binding og påverknad (eksternalitetar) mellom ulike aktører i næringslivet. Prosjektet bryt dermed med dei meir tradisjonelle analysane som tar utgangspunkt i bransjar og industriar som er gruppert etter likskap i interne aktivitetar og prosesser som verksemdene gjennomfører. Sjølv om Sogn og Fjordane ikkje har klynger i følgje Porter (1998) sin definisjon, er klyngeperspektivet nyttig fordi det fangar opp samspelet mellom aktørar. Dette samspelet er drivar for innovasjon og oppgradering av teknologi og organisering i samfunnet, samt rolla til kunnskap; kunnskapsgenerering, kunnskapsflyt og kunnskapsnav.

Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane har på same vis som det nasjonale prosjektet ein sterkare fokus på mekanismar for kunnskapsgenerering og -spreiing, i og rundt kunnskapsnav. I ei verd som blir stadig meir global og (dermed) meir spesialisert, er desse mekanismane blitt enda viktigare og kunnskapsleverandørane meir sentrale.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
BI, Innovasjon Norge
I samarbeid med:
Menon Business Economics, Høgskulen i Sogn og Fjordane, BI
Prosjektnummer:
6196
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt:
  • Felles utfordringar og nettverk kan vere fortrinn i eit raust samspel. Kronikk av Agnes Landstad

  • I ei verd der sentralisering og urbanisering er den dominerande trenden har Sogn og Fjordane som eit lite fylke med spreidd busetnad mange utfordringar. Kvart år er det ein flyttestraum ut av fylket, spesielt prega av unge menneske som flytter til byar som Oslo eller Bergen for å studere. Dei fleste kjem ikkje attende.

  • Vi må satse på næringar der vi har ressursar til å skape verdiar og lukkast med å bli leiande nasjonalt – helst internasjonalt. Det slår prosjektet Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane fast i rapporten som vert offentleggjort på Skei torsdag 12. januar. Prosjektet ønskjer ei sterkare satsing på fornybar energi, linefiske, reiseliv og bygg og anlegg.

  • Prosjektet eit Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane set fokus på kva næringsgrupperingar som har vekstkraft i fylket i dag og korleis dei kan verte meir kunnskapsbaserte. I framtidas næringsliv vil kunnskap spele ei større rolle enn vi har vore vane med. Alle næringar kan bli meir kunnskapsbaserte, og kunnskapsbasert næringsutvikling handlar om å auke kunnskapsinnhaldet i eksisterande næringsliv og om omstilling til nye næringar.

  • Prosjektet ”Eit kunnskapsbasert Sogn og Fjordane” er eit av fleire delprosjekt i ”Et kunnskapsbasert Norge” (www.ekn.no). Det overordna målet med prosjektet er å bidra til langsiktig økonomisk vekst i Sogn og Fjordane – og dermed til bevaring av livskraftige og attraktive lokalsamfunn. For å realisere dette målet skal prosjektet være faktabasert – byggjast på eit solid kunnskapsgrunnlag.