Analyse av oktoberflaumen på Vestlandet 2014

I dagene søndag morgen den 26. til onsdag morgen den 29. oktober 2014 falt det svært mye nedbør over Vestlandet, med høyest målte verdi i Opstveit i Kvinnherad med 332 mm. De store nedbørsmengdene kombinert med snøsmelting i høyfjellet førte til ekstremflom i flere dalfører; bl.a. vil flommen i Vosso trolig bli definert som en 700 årsflom. En rekke bygninger og annen infrastruktur ble sterkt skadet, og da særlig i Flåmsdalen og i Odda der i alle fall 11 hus og fire bruer har gått tapt. I tillegg kommer skader på og direkte tap av arealer langs en rekke større og mindre vassdrag på Vestlandet.

Prosjektets to overordna problemstillinger er som følger:

  1. I hvilken grad kan mangler ved planlegging og/eller oppfølging av vedtatte planer som har omfattet de aktuelle skadeområdene bidra til å forklare omfang og type av de skadene som oppsto etter Oktoberflommen?
  2. I hvilken grad kan mangler ved samhandlingen mellom ulike aktører involvert i relevant planlegging bidra til å forklare omfang og type av de skadene som oppsto etter Oktoberflommen?

Analysen vil omfatte tre case: Lærdal, med vekt på skaden som oppsto på dyrka mark; Aurland, med vekt på tap av bygninger og bruer; og Odda, med vekt på tap av bygninger.

I media:

Kommunane hadde liten fokus på faren - NRK Hordaland, 05.04.2016

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
NVE
Prosjektnummer:
6375
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
  • Vestlandsforsking har analysert skadane etter flaumen på Vestlandet i oktober 2014 for å finne ut om kommunane si arealplanlegging kan forklare noko av skadeomfanget.

  • Ein analyse av skadane etter flaumen på Vestlandet i oktober 2014 viser at vi har store utfordringar når det gjeld sikring av bygg som vart reist før dagens regelverk om naturskadeførebygging vart innført. Flaumen råka også nye bygg som var oppført i tråd med dagens regelverk. Dette viser kor vanskeleg det er å drive trygg arealplanlegging med eit klima i endring.