Rapport
Id:
2016-3

I rapporten har vi analysert dei store skadane som oktoberflaumen i 2014 førde til i Lærdal, Aurland (Flåmsdalen), Voss sentrum og Oda sentrum. På Voss og i Odda var flaumen større enn nokon anna flaum i nyare tid. Alle plassar var skadeomfanget uventa stor. Betre arealplanlegging kunne redusert noko av skadene på Voss, medan dei råka bygningane i dei andre tilfella var såpass gamle at berre sikring kunne ha vore eit aktuelt tiltak.