VF gjengen

Om Vestlandsforsking

Vestlandsforsking er eit samfunnsvitskapleg, regionalt forankra institutt. Du kan lesa meir om oss og direktøren si vurdering av 2022 her.

Styret utanfor Vite Meir

Styret si melding

Det har vore særs stor aktivitet på heile instituttet gjennom 2022. Her er styret si melding for året som har gått.
Kvinne snakkar i forsamling

Prosjektaktivitet

Vi har aktivitet i forskargruppene Klima og miljøgruppa, Teknologi og samfunn og Reiseliv. I tillegg har vi samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Tre unge forskarar utandørs

Personale og kompetanseutvikling

2022 var prega av stor aktivtet både gjennom rekruttering og kompetanseutvikling.
Årsmelding rekneskap

Årsrekneskap 2022

Særs høg prosjektaktivitet gav eit godt økonomisk resultat for 2022.
Vitskap pub 2022

Vitskapleg publisering

43 vitskaplege artiklar er publisert av tilsette eller gjesteforskarar med tilknyting til Vestlandsforsking

VF-rapportar og -notat

Kvart år publiserer tilsette ved Vestlandsforsking rapportar og notat i eigen rapportserie. Du finn informasjon om 2022 her.

Populærvitskapleg formidling

Ei rekkje av våre forskarar er svært aktive innan populærvitskapleg formidling, gjerne gjennom debattinnlegg, kronikkar og foredrag på ulike konferansar, møter og ulike arrangement som til dømes forskingsdagane, der vi har eit godt samarbeid med Høgskulen på Vestlandet.

Anna fagleg arbeid

Forskarane på Vestlandsforsking er engasjert i anna fagleg arbeid og gjerne gjennom samarbeid med andre institusjonar.