Rapportar og notat 2022

epletre og gate
Epleblomstring i Gravensteinsgata. Biletet er brukt i mange formidlingssamanhengar av prosjektet Surround, som dreier seg om berekraftig tettstadutvikling og har Sogndal som eitt av fleire studieområde. (Foto: Kyrre Groven)

Rapportar

1-2022 - Klimamonitor året 2021. En overordnet triangulering av undersøkelser publisert på Norsk klimamonitor i løpet av året 2021. Forfattar Berit Johanne Skogvang ISBN: 978-82-428-0445-7

2-2022 - AP1 Sårbarhetskartlegging Klimasårbarheter er identifisert i ROS –analyser og tilpasningstiltak i 7 Rogalandskommuner. Forfattarar: Marta Karoline Jansen, Lars Arne Bø, Halvor Dannevig, Hanne Kvitsand, Kristin Fjellheim 2022 ISBN: 978-82-428-0447-1

3-2022 - Klimarisiko for vegtransportsektoren. Eit kunnskapsgrunnlag og rammeverk for vurdering av klimarisiko på case-nivå i prosjektet «Klimatilpasning og veitransport». Forfattarar: Tara Holm, Carlo Aall. ISBN: 978-82-428-0448-8

4-2022 – Klimatilpasning i nasjonalparker og naturområder. Forfattarar: Synnøve Beitnes, Eivind Brendehaug, Jan Ketil Rød, Dagmar Hagen. ISBN: 978-82-428-0449-5

5-2022 – Livsmestring, robuste barn og unge. Forfattar: Gilda Seddighi ISBN: 978-82-428-0450-1

6-2022 - Dataspillvaner blant ungdommer med innvandrerbakgrunn uten foreldre i Norge. Forfattarar: Gilda Seddighi og Hilde G. Corneliussen. ISBN: 978-82-428-0451-8

Brukt ISBN: 978-82-428-0452-5 Kva er data? Manus til ein film som Bjørn Christan Weinbach distribuerer på youtube kanalen til VF

7-2022 – Bruk av kunstig intelligens i offentlig sektor og risiko for diskrimninering, Forfattarar: Hilde G. Corneliussen, Gilda Seddighi, Aisha Iqbal og Rudolf Andersen. ISBN nr: 978-82-428-0453-2

Notat

1-2022: Critical review report XyloBond project: Environmental analysis of competing products for

lignin from Borregaard. Forfattar: Fredrik M. Johnsen

2-2022: Gjennomføring av intervju med informanter fra casestudien i Klepp kommune i forbindelse med Unchain. Forfattar Berit Johanne Skogvang