Personale, utvikling og kompetanse

Tre unge forskarar utandørs
I 2023 er Vestlandsforsking i den heldige situasjonen å ha tre stipendiatar, alle med tilknyting til regionen. Frå venstre: Bjørn Christian Weinbach, Torbjørn Selseng og Tara Botnen Holm. Foto: Idun A. Husabø

Det vart utført litt over 30 årsverk ved instituttet i 2022. Ved utgangen av året hadde vi 37 tilsette, 33 forskarar og fire administrativt tilsette.

Ved utgangen av 2022 var det 20 tilsette ved instituttet med doktorgradskompetanse (seniorforskar). Fem av desse har professorkompetanse (leiande seniorforskar). Vi har mål om at 50 prosent av forskarane har doktorgrad og vi er godt over måltalet. Ein stipendiat har levert doktorgradsavhandling og ventar på dato for disputas, medan vi ved utgangen av 2022 hadde tre nye stipendiatar. Vi har styrka administrasjonen ved instituttet ved å tilsette prosjektrådgjevar heilt på slutten av året.  Kvinner utgjer 51 prosent av forskarstaben og 53 prosent av dei tilsette ved Vestlandsforsking. Turnover er 5,71 prosent og vi ynskjer å ligge under 10 prosent. Det er eit internasjonalt arbeidsmiljø ved instituttet, med forskarar av ei rekkje ulike nasjonalitetar, som India, Vietnam, Polen, Iran, Danmark og Sverige.

Vi har i 2022 arbeidd med å forbetre og oppdatere fleire interne rutinar. Mellom anna har vi laga ein livsfasepolitikk og rekruttere og behalde strategi. Dette blei gjennomført som interne prosjekt og i tillegg har vi hatt seminar og andre aktivitetar som ledd i instituttet sitt eige utviklingsarbeid. Desse har både fagleg karakter og karakter av system- og instituttutvikling.

Vestlandsforsking har i 2022 hatt eit sjukefråvær på 4,76 prosent. Instituttet arbeider for eit godt arbeidsmiljø og for å førebygge sjukefråvær gjennom HMS- og IA-arbeid, internseminar og rask oppfølging ved sjukdom. Vi skal vere ein arbeidsplass der medarbeidarane har rom for utvikling av seg sjølve og kollegiet til beste for instituttet og i tråd med intern kompetanseplan og likestillingsplan. Det er eit mål å legge til rette for at ein kan kombinere ei forskarkarriere ved instituttet med familieliv, på ein god måte.

Tilsette ved utgangen av 2022

Teknologi- og samfunnsgruppa

Agnes I. Brudvik Engeset, seniorforskar

Anna Maria Urbaniak-Brekke, seniorforskar

Bjørn-Christian Weinback, stipendiat

Bård Huseby, forskar

Daniel Furberg, forskar

Gilda Seddighi, seniorforskar

Hilde G. Corneliussen, leiande seniorforskar og forskingsleiar

Hoang Long Nguyen, seniorforskar

Ida Tidemann-Andersen, gruppeleiar

Ivar Petter Grøtte, seniorforskar

Kristin Løseth, seniorforskar

Malin Waage, seniorforskar

Rajendra Akerkar, leiande seniorforskar

Svein Ølnes, seniorforskar

Øyvind Heimset Larsen, seniorforskar

 

Klima- og miljøgruppa

Carlo Aall, leiande seniorforskar

Eivind Andre Brendehaug, seniorforskar

Fredrik Moltu Johnsen, seniorforskar

Halvor Johannes Dannevig, leiande seniorforskar og forskingsleiar

Hans Jakob Walnum, gruppeleiar

Idun Anderssen Husabø, forskar og kommunikasjonsansvarleg

Irmelin Gram-Hanssen, seniorforskar

Karen R. Moberg, stipendiat

Kyrre Groven, seniorforskar

Mari Hanssen Korsbrekke, seniorfordskar

Marta Karoline Jansen, forskar

Morten Simonsen, forskar og pensjonist frå august-22

Ragnhild Freng Dale, seniorforskar

Stefan Gössling, forskingskoordinator

Synnøve Støverud Beitnes, forskar

Tara Botnen Holm, stipendiat

Tone Rusdal, forskar

Torbjørn Selseng, forskar

Torunn G. Hønsi, seniorforskar

 

Administrasjonen

Anne Karin Hamre, direktør

Silje Vatlestad, økonomiansvarleg (i permisjon)

Monica Brugrand, HR-ansvarleg

Geir Olav Haugen, prosjektrådgjevar