Vitskapleg publisering 2022

Vi jobbar målretta for å auke omfanget av vitskapleg publisering med høg kvalitet. I 2022 hadde vi ein auke, til 1,34 publiseringspoeng per forskarårsverk, frå 1,16 poeng i 2021.

 

Det er publisert 43 vitskaplege publikasjonar av tilsette eller andre med tilknyting til Vestlandsforsking. Du finn mange av artiklane på nettsidene våre, medan eit utval er lista opp nedanfor. Forskarane nyttar ulike publiseringskanal for publisering av artiklar, men det er flest som er publisert i bøker og journalar gjennom Universitetsforlaget, Bristol University Press og IEEE.

vitpub22
Oversikt over publikasjonar, publikasjonspoeng og forfattarandelar for Vestlandsforsking i åra 2011 til 2022 (Noregs forskingsråd)

 

Teknologi og samfunn

Stordata og nye teknologiar

  • Zhang, J.; Guo, S; Qu, S; Zeng, D; Zhan, Y; Liu, Q; Rajendra Akerkar (2022),"Adaptive Federated Learning on Non-IID Data With Resource Constraint" in IEEE Transactions on Computers, vol. 71, no. 07, pp. 1655-1667, 2022. doi: 10.1109/TC.2021.3099723 https://www.computer.org/csdl/journal/tc/2022/07/09496155/1vyjwTtgm2Y
  • Ølnes, S., Rubach, S., Kildal, H. P., & Bøen, M. R., 10. Exploring the Use of Blockchain Technology in the Guarantees of Origin Value Chain. Heidi Hogset, Johanne Alteren, Bjørn Jæger, Solveig Straume (red): Bærekraft - Fjordantologien 2022 (198-217): Universitetsforlaget. https://www.idunn.no/doi/10.18261/9788215062938-2022-10

 

Kjønn, mangfald og teknologi

Digitalisering og regional utvikling

 

Klima og miljø

 

Reiseliv