Virkningen av økt granplanting i skog på Vestlandet (BalanC)

Prosjektet vil belyse kunnskapshull om hvordan karbonkretsløpet påvirkes av arealbruk. Prosjektet omhandler spesifikt hvordan treslagskifte på Vestlandet påvirker karbonlagring i jord og skog, albedo effekten og den totale karbonbalansen når også bruken av skogvirke tas med i et regnskapet.

Bakgrunnen for prosjektet er den omfattende plantingen av gran som har skjedd på Vestlandet siden 1950-tallet, og mål om å øke granplantingen ut fra et klimahensyn om at areal med planta gran vil binde mer karbon enn et område med naturskog på Vestlandet.

Prosjektet skal studere et utvalg prøveflater på Vestlandet ved å sammenligne flater med naturskog og granplanting når det gjelder binding av karbon i skogsjord og i tresjiktet. Videre skal prosjektet gjøre livsløpsanlayser av klimaeffekten av ulike måter å bruke skogen på; eks til ved, til papirproduksjon, og til byggematerialer. Prosjektet vil komme med anbefalinger om hva som samlet sett er den mest klimavennlige måten å drive Vestlandsskogen i et spenn mellom å la arealene gro igjen naturlig og la naturskogen stå som den ene ytterligheten, og plante til maksimalt med gran og ta ut grana med flatehogst til byggematerialer som den andre ytterligheten. Prosjektet ledes av Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), og er et samarbeid med Universitetet i Oslo, Universitetet i København og Vestlandsforsking – sistnevnte med ansvar for å gjennomføre livsløpsanalysene.

Meir om prosjektet

Artiklar m.m.:

Vi vet for lite om hvordan jorda i skogen påvirker klimaet, artikkel forskning.no 14.04.2016

Karbonbalansen under lupen, innlegg på nettsida til Norsk Skogbruk, 

Boreal tree species change as a climate mitigation strategy: impact on ecosystem C and N stocks and soil nutrient levels, artikkel i ESAJournals, Ecosphere (2022)

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Forskningsrådet
Prosjektnummer:
6408
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt:
  • Aktuelt
    ""

    I prosjektet "Virkninger av økt granplanting på karbonbalansen i skog på Vestlandet" skal forskarar frå Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Universitetet i Oslo, Universitetet i København og Vestlandsforsking analysere den samla karbonlagringen av granplanting på Vestlandet.