Karbonbalanse og treslagsskifte - foreløpig resultater fra BlanC

Av:
Foredrag
Id:
Desember 2019
Utgjevar:
Linkedin
Tidsskrift:
Linkedin learning

Prosjektleder ved NIBIO, Janne Kjønaas, har lagt frem foreløpige resultater fra prosjektet på en konferanse om karbonlagring i jord arrangert av Statistisk sentralbyrå. I løpet av våren 2020 vil resultatene fra Vestlandsforsking sin del av prosjektet - analyser av karbonregnskapet for alternative treprodukter fra granskog versus bjørkeskog på Vestlandet - innarbeides, slik at vi får frem et samlet bilde fra jord (lagring av karbon i jord), via skog (lagring av karbon i skog) til alternative bruksområder for treprodukter (utslipp fra uttak og produksjon veid opp mot binding i treprodukter og eventuelle substitusjonseffekter knyttet til at treprodukter kan erstatte mer fossil-intensive produkter).