Pilotprosjekt om testing av skadedata frå forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarheit

Dette er et pilotprosjekt som skal avklare muligheter og betingelser for et hovedprosjekt – eller en fast ordning – med offentliggjøring av skadedata fra forsikringsnæringen.

Pilotprosjektets overordnede mål er å avklare potensialet og forutsetninger for å styrke forebygging av klimarelatert naturskade ved å teste ut nytteverdien av tilgang til forsikringsselskapenes skadestatistikk. Fokuset i pilotprosjektet er tilbakeslags- og overvannsproblematikk. Naturskade som skred, storm, flom og stormflo kan også bringes inn i prosjektet.

Prosjektet skal forholde seg til de utfordringene som knytter seg til både dagens klima og forventninger om framtidige klimaendringer. Videre skal pilotprosjektet se på hvordan tilgang til skadedata fra forsikringsnæringen kan styrke kommunenes arbeid med drift, vedlikehold og investering i offentlig infrastruktur og forebygging av klimarelaterte naturskader gjennom kommunal arealplanlegging. Prosjektet omfatter en utprøving i et antall pilotkommuner av det å bruke skadestatistikk.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Finans Norge (FNO)
Prosjektnummer:
6300
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Aktuelt: