Miljøteknologi og klimatilpasning

Vestlandsforsking skal utrede bruk av miljøteknologi i klimatilpasningsarbeid - eller tilpasningsteknologi som et mulig nytt satsingsområde i Sogn.  Mål med utredningen er 

  1. å kartlegge synspunkter på - evt. forslag til nye teknologiske løsninger for å møte utfordringene klimaendringer stiller overfor samfunnet, og
  2. vurdere potensialet for a) etablere Sogn som en nasjonal møtearena for dette temaet og b) nye næringsetableringer i Sogn på dette området.

Miljøteknologi forstås i dette prosjektet som alle teknologier, produkter og løsninger som direkte eller indirekte forbedrer miljøet; dvs i denne sammenhengen å tilpasse samfunnet til konsekvenser av forventede klimaendringer. Prosjektet vil se på både "hard" og "myk" teknologi; der "hard" omfatter tekniske endringer av produksjonsprosesser og/eller produkter (for eksempel behov for lettere høstingsmaskiner som kommer ut på våt mark), mens "myk" omfatter praksisendringer av produksjonsprosesser og/eller produkter (for eksempel behov for nye rutiner for gjødsling, jordbearbeiding og høsting). 

Foredrag: Klimatilpasningsteknologi og næringsutvikling

 

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn Regionråd
Prosjektnummer:
6511
Prosjektleiar:
Seniorforskar og gruppeleiar Teksam
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar
Aktuelt:
  • Tone Rusdal og Torunn G. Hønsi

    Under Klimaomstillingskonferansen 2019 i Sogndal 23.–25. april møttest deltakarar frå næringsliv, styresmakter og forskingsmiljø til eit arbeidsseminar med fokus på korleis klimakrisa kan også opne for nye produkt, tenester og næringsutvikling i Sogn.