I prosjektet tar vi opp samspillet mellom overnasjonalt, nasjonalt og lokalt styringsnivå innenfor energi- og klimapolitikken med vekt på å studere og drøfte handlingsrommet for det lokale styringsnivået. Vi vil utvikle kunnskap om hvordan lokal planlegging kan være et instrument for endring innenfor energi- og klimapolitikken, endringer som gjelder både reduksjon av miljøpåvirkningen og tilpasninger til klimaendringer. Vi vil hente inn og sammenligne erfaringer fra Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Nederland. Prosjektet har tre tematiske innfallsvinkler som markerer tre ulike koblinger mellom det overnasjonale, nasjonale og lokale styringsnivået. (1) Global-lokal: Hvordan følger det lokale styringsnivået opp de internasjonale klimaavtalene? (2) Global-nasjonal-lokal: Hvordan bidrar det lokale styringsnivået i å iverksette den nasjonale klimapolitikken? (3) Lokal-global: Hvordan prøver representanter fra det lokale styringsnivået å påvirke innholdet i og utfallet av de internasjonale klimaforhandlingene? Studiene vil ta utgangspunkt i Lokal Agenda 21 (LA21) forstått som et nytt regime for lokal planlegging. Internasjonalt koordinerte LA21-prosesser i flere land gir et unikt utgangspunkt for internasjonal komparasjon. Vi vil konsentrere oss om utslipp av klimagasser knyttet til stasjonær energibruk, men vi vil også ta med utslipp av karbondioksid fra transport og utslipp av metan fra avfallsfyllinger. Utslipp og energiforbruk knyttet til transport er en sentral del av kommunal energi- og klimaplanlegging og i et framtidig kvotesystem vil kommunene kunne bli kvotepliktige for metangassutslipp fra avfallsfyllinger. Prosjektet har et kunnskapsmessig mål om å styrke og utvikle kompetanse om den framtidige rollen det lokale styringsnivået kan ha i oppfølging av internasjonale energirelaterte miljøavtaler med spesiell vekt på planleggingens betydning. I denne sammenhengen inngår det et doktorgradsstipend i statsvitenskap.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
Prosjektnummer:
2197
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: