Rapport
Id:
2002-12

Rapporten presenterer resultat frå gjennomgang av norske forsøk med lokale klima- og energihandlingsplanar, og samanliknar desse røynslene med internasjonale erfaringar på området.