Indikatorer for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur i kommuner

Dette prosjektet skal videreutvikle indikatorer for klimatilpasning i kommuner, og tilpasse disse til Vestlandet. Prosjektet vil bygge på eksisterende forskning, og vil primært være en videreføring av prosjektet Indikatorer for måling av klimatilpasning av fysiske områder, bygninger og infrastruktur i små, mellomstore og store kommuner, som SINTEF utarbeider sammen med Nettverk for klimatilpasning i Trøndelag.

Dette prosjektet bygger igjen på MRE-modellen, samt indikatorer utviklet for reduksjon i klimagassutslipp i forskningssenteret ZEN. Aktiviteten vil også gå parallelt med relevant arbeid som gjøres på klimatilpasning i forskningssenteret Klima 2050.

Kommunene vil ha ulike utgangspunkt. Vi vil derfor starte med en gjennomgang av kommunenes ROS-analyse, kommuneplan og klimaplan (kommunedelplan for klima eller temaplan for klima). Videre ser vi på klimasårbarhetsanalysen. Dersom kommunene ikke har utarbeidet dokumentene nevnt ovenfor, vil utarbeidelse av disse være nyttig input til utviklingen av indikatorer og relevansen av disse for Vestlandet.

Vi vil videre, ved hjelp tilgjengelige data, utvikle et sett med enkle indikatorer for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur i kommuner. Vi vil ha søkelys på indikatorer som kan graderes og er sammenliknbare mellom kommuner og over tid. Indikatorene skal også skille på aktørnivå og hvor langt kommunene er kommet i klimatilpasningsarbeidet. Det skal utarbeides en veileder for bruk av indikatorene, og indikatorene skal testes.

Vi ønsker videre å utvikle økonomiske indikatorer for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur i kommunene. Dette innebærer indikatorer for nytte/kostnadsanalyser for investeringer hvor forventede virkninger av klimaendringer hensyntas, og for budsjettallokering til klimatilpasningstiltak. Videre ønsker vi å utvikle indikatorer for klimatilpasning i drift, for eksempel i form av vedlikeholdskostnader. Relevante indikatorer skal tallfestes i prosjektet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionale forskningsfond Vestland
I samarbeid med:
SINTEF
Osterøy kommune
Sunnfjord kommune
Kvam Herad
Sogndal kommune
Fitjar kommune
Kinn kommune
Luster kommune
Vestland Fylkeskommune
Trondheim kommune
Prosjektnummer:
6594
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar: