Klimasårbarheter og klimatilpasningstiltak identifisert i kommunenes planarbeid

Rapport
Id:
Januar 2023

Kartlegginga av kommunenes dokumenterte klimasårbarheter og klimatilpasningstiltak er gjennomført for 10 kommuner. Dette er første fase for å utvikle indikatorer for å måle progresjon og status i klimatilpasningsarbeidet.

Gjennomgang av planverk viser generelt stort fokus på omsynssoner, krav til videre farekartlegging, og sikringstiltak jf TEK 10/17. Generelt er det mye bestemmelser om lokal overvannshåndtering ved detaljregulering, og minimumsbestemmelser (minste kotenivå) for nye tiltak i områder med fare for havnivåstigning og stormflo, samt flom. I overordna ROS-analyser er det betydelig fokus på beredskap ved skred/flom/ekstremvær.

Akutt risiko er dominerende av omtalt risiko, men langsiktig risiko har mindre plass i dokumentasjon fra kommunene. Kommunene uttaler et ønske om å øke fokus på langsiktig risiko og naturmiljø i sitt arbeid.