Analyse av klimasårbarheit for Nordland fylkeskommune

Formålet med analysen er å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag som skal ligge til grunn i Nordland fylkeskommunes videre rolle som planmyndighet og planfaglig veileder på området klimatilpasning. Analysen skal kartlegge mulige konsekvenser av klimaendringene for Nordland fylke frem mot år 2050 og 2100, og identifisere spesielt sårbare områder og terrestriske, akvatiske og marine økosystemtjenester; og videre undersøke hvordan de mulige konsekvensene av klimaendringer kan påvirke tjenesteproduksjonen. Analysen tar utgangspunkt i et nylig utviklet system for en nasjonal klimarangering av norske kommuner utviklet av Noradapt og presentert på nettsiden til Norsk klimamonitor (https://klimamonitor.no/publikasjonar/korleis-fordelerklimarisikoen-seg-i-framtida). I prosjektet for Nordland fylkeskommune vil systemet bli skalert ned og videreutviklet til bruk i en regional sammenheng.

Prosjektet ledes av Nordlandsforskning. Kontaktperson er Bjørn Vidar Vangelsten

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Nordland Fylkeskommune
I samarbeid med:
Nordlandsforskning
Prosjektnummer:
6663
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar