Lokal og regional sårbarhet for klimapolitikk

Norge har sammen med en rekke land utviklet en omfattende politikk for reduksjon i utslipp av klimagasser. I den senere tid har arbeidet begynt med å utvikle en supplerende politikk på klimaområdet som gjelder tilpasning til klimaendringer. Man har imidlertid så langt ikke fokusert på det som binder disse to delene sammen; nemlig sårbarhet for klimapolitikk.

Dette er tema for det nylig etablerte Nordic Centre of Excellence (NCE) innen klimaområdet:
Nordic Strategic Adaptation Research (NORD-STAR). Tilpasning til nasjonal klimapolitikk omfatter tiltak ut over det å redusere utslipp av klimagasser eller binde karbon. En hovedstrategi for tilpasning til klimapolitikk vil trolig bli overgang til lavenergi og/eller fossilfrie alternativer. Ett eksempel på tilpasning kan være å flytte transport fra veg til sjø. Et annet kan være å ta i bruk (igjen) utmarksressurser til matproduksjon. Tilpasning kan også omfatte det å utnytte muligheter. Ett eksempel er produksjon av ny fornybar energi. Dette er imidlertid allerede en sentral del av norsk energi- og klimapolitikk, og vi vil derfor avgrense oss til det å studere andre muligheter enn det å produsere fornybar energi.

Forprosjektet har tre deler. Del 1 er å utvikle mulige metodiske innretninger til det å analysere sårbarhet  og muligheter utløst av et mulig mål om å redusere klimagassutslippene i størrelsesorden 80 prosent innen 2050. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med NORD-STAR og avsluttes med en arbeidsbok som beskriver mulige metodiske innretninger. Del 2 gjennomføres som et arbeidsseminar med Stavanger og Sandnes kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune for å avklare innhold i og opplegg for et mulig hovedprosjekt. Del 3 er å lage en søknad om et hovedprosjekt, fortrinnsvis finansiert av Regionalt forskningsfond Vestlandet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Prosjektnummer:
6233
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt:
  • Korleis vil ein ambisiøs klimapolitikk slå ut lokalt på Vestlandet? Dette har vore tema i eit nyleg avslutta forprosjekt utført av Vestlandsforsking i samarbeid med Stavanger og Sandnes kommunar og Sogn og Fjordane fylkeskommune.