Konsekvensar for natur og samfunn av klimaendringar på Jostedalsbreen

Lokalsamfunn og næringar vil bli påverka både direkte og indirekte når klimaendringane i framtida får Jostedalsbreen til å smelte. Prosjektet studerer konsekvensar for både kraftproduksjon, landbruk og turisme.

JOSTICE vil, gjennom å trekke inn næringsutøvarar i arbeidet, identifisere registrerte og opplevde konsekvensar av miljøendringane. Resultata vil gje eit vitskapeleg grunnlag for å utforme strategiar og tiltak for tilpassing for kvar einskild næring.

Prosjektet si eiga nettside finn du her.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Norges forskningsråd
I samarbeid med:
Høgskulen på Vestlandet, NVE, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, ETH Zürich, Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, University of Leeds, University of Graz, Breheimsenteret, Jostedalen Breførarlag, Jostedalsbreen Nasjonalparkstyre,
Prosjektnummer:
6555
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):
Aktuelt:
  • bratte svaberg framfor brefall, tre fjellkledde folk går oppover mot isen i det fjerne

    Turistane kan svikte turistmagnetane rundt Jostedalsbreen etter kvart som brearmane trekkjer seg tilbake. Førebelse forskingsresultat tyder på at det kjem færre turistar når avstanden til brefall og blåis blir for stor. Samtidig ser forskarane eit potensial for omstilling.

  • Foto

    Å legge fram forskinga si med få og enkle ord, er eit ideal på frammarsj i akademia. Under Forskingsdagane skal fleire forskarar frå Vestlandsforsking delta på slike arrangement. Det eine føregår i Sogndal.