Klimarobust vegforvaltning gjennom tverrsektorielt samarbeid i Vestland fylke

Prosjektet skal utvikle nye formar for tverrsektorielt samarbeidet på regionalt forvaltningsnivå for dermed å styrka innsatsen i arbeidet med klimatilpassing innafor vegforvaltninga i Vestland fylke. Særleg viktig er det å få til eit samarbeid mellom sektorstyresmakter med ansvar for veg, beredskap, arealplanlegging, og samfunnsutvikling.

Klimatilpassing som gjeld vegtransport er særleg avhengig av tverrsektorielt samarbeid mellom ulike økonomiske sektorar, mellom ulike offentlege styresmakter, og mellom vegeigar og aktørar som forvaltar areal som grensar opp mot vegane. Det regionale nivået er truleg godt eigna til å prøve ut ei styrking av eit tverrsektorielt samarbeid som omfattar alle desse aspekta.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestland
I samarbeid med:
Norce samfunn
Vestland fylkeskommune
Kvam heard
NVE - Norges vassdrag- og energidirektorat
Prosjektnummer:
6633
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Forskar og stipendiat