Havforsuring og sjømatnæringa på Vestlandet: Kunnskapsstatus og handlingsrom

Det har etter hvert kommet fram mye kunnskap om mulige effekter i Norge av klimaendringer, hvordan dette igjen kan ramme samfunnet og hva samfunnet kan gjennomføre av tiltak for å tilpasse seg forventede klimaendringer. Norge er også blant de fremste fagmiljøene i verden på flere kunnskapsområder som er avgjørende i denne sammenhengen, og flere av disse fagmiljøene finner vi på Vestlandet - nemlig Uni Research avdeling Uni Klima (studier av klimaendringer og havmiljø), Havforskningsinstituttet (effekter av klimaendringer på havmiljøet) og Vestlandsforsking (lokal klimatilpasning).

I dette prosjektet ønsker vi å kombinere kunnskapen fra disse tre forskningsmiljøene for å belyse et tema som så langt har vært overraskende lite fremme i klimaforskningen og klimapolitikken, nemlig temaet klimaendringer og havforsuring og spørsmålet om hvordan Vestlandet kan tilpasse seg problemene et surere hav kan medføre. Kvalifiseringsprosjektet skal gjennomføres i tre arbeidspakker (AP).

I AP1 skal hver av de tre samarbeidende institusjonene sammenfatte kunnskapsstatus og peke på aktuelle problemstillinger for et eventuelt hovedprosjekt innenfor sine forskningsfelt. I AP2 skal det gjennomføres et to-dagers arbeidsseminar i Bergen for hele forskergruppen, med inviterte representanter fra næring og forvaltning på deler av seminaret. På seminaret gjennomgås kunnskapsoppsummeringen fra AP1. Videre drøftes hvilke kunnskapshull som bør kunne dekkes innenfor rammene av et mulig forsker-hovedprosjekt finansiert av RFF Vestlandet og hva som sannsynligvis må finansieres fra andre kilder (for eksempel KLIMAFORSK).

Avslutningsvis diskuteres så aktuelle problemstillinger og et mulig forskningsopplegg for en hovedprosjektsøknad til RFF Vestlandet. Seminaret avsluttes med å fordele ansvar for den siste arbeidspakken (søknadsskriving). Seminaret dokumenteres gjennom et kortfattet seminarreferat (ansvar Vestlandsforsking). I AP3 skrives søknaden om et hovedprosjekt til RFF Vestlandet.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionalt forskingsfond Vestlandet
Prosjektnummer:
6346
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar: