Barrierer og hindringer for helhetlige sektoroverskridende samarbeid - nye tiltak på klimaområdet

Mange tiltak for å redusere utslepp av klimagassar føreset samarbeid på tvers av fleire sektorar og involverer fleire aktørar. Dette er ofte ein viktig årsak til at slike tiltak er vanskeleg å få gjennomført. Prosjektet skal prøve å avdekke kva det er som hindrar kommmunar i å bidra til å gjennomføre fleire lokale klimatiltak som omfattar fleire sektorar.  Prosjektet skal studere nærare kva som hemmer og fremjer samarbeid som får i gang slike tiltak. Dette skal gjerast ved å studere døme på ulike kommunar der initiativ til sektoroverskridande tiltak har hatt varierande suksess.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
KS
Prosjektnummer:
6248
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Aktuelt: