Barrierer for tverrsektorielle lokale klimatiltak - Dokumentasjonsrapport

Rapport
Id:
2012-9

Vestlandsforsking har i samarbeid med Civitas AS og Vista Analyse AS gjennomført FoU-prosjektet ”Barrierer og hindringer for helhetlige sektoroverskridende samarbeid – nye tiltak på klimaområdet” på oppdrag fra Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Hovedformålet med prosjektet har vært å bidra med konkrete forslag til hvordan kommunene i sterkere grad kan fremme sektoroverskridende samordning, slik at flere lokale klimatiltak som favner over flere sektorer blir iverksatt.