Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak

Prosjektet skal resultere i en bærekraftsanalyse for utvalgte klimatilpasningstiltak som er relevante for Rogaland. I prosjektet skal vi først kartlegge klimasårbarheten til kommunene i Rogaland. Denne kartleggingen vil så danne grunnlag for utvalget av klimatilpasningstiltakene som skal analyseres. Tekniske kriterier for klimatilpasningstiltakene skal beskrives og tallfestes. I bærekraftsanalysene skal partnerne først definere hvilke bærekraftsmål klimatilpasningstiltakene skal bidra til å oppfylle. Disse målene skal dekke dimensjonene teknisk ytelse, økonomi, miljøvennlighet, samsvar med regelverk og samfunnsnytte. Deretter skal man i prosjektet definere hvilke kriterier man skal benytte for å måle måloppnåelse for de utvalgte klimatilpasningstiltakene. I neste steg skal det utarbeides indikatorer som igjen skal brukes til å tallfeste disse kriteriene. På grunn av usikkerhet knyttet til fremtidens klima, vil scenarier inngå i analysen, og det er brukerpartnerne som bestemmer vekting av de ulike dimensjonene i scenarioanalysene. Denne trestegsanalysen; definere mål, kriterier og indikatorer, bygger på eksisterende og pågående studier, og er en iterativ prosess som krever sterk brukerpartnerinvolvering.

Partene (kommunene og andre interessenter) skal i fellesskap finne ut hvilke mål og kriterier som er relevante for Rogaland, og finne ut hva som er tilgjengelig av informasjon og data som kan gi verdi på indikatorene. Det fjerde steget i bærekraftsanalysen er å rangere klimatilpasningstiltakene. Denne rangeringen vil gi kommunene grunnlag for valg av de mest bærekraftige kombinasjonene av klimatilpasningstiltak for å avbøte de lokale sårbarhetene.

Prosjektleiar er SINTEF,  kontaktperson er Maria Barrio

Prosjekteigar er Stavanger kommune, kontaktperson er Hugo Kind

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Regionale forskningsfond Rogaland
I samarbeid med:
SINTEF community
Sauda kommune
Sola kommune
Gjesdal kommune
Karmøy kommune
Asplan Viak AS
Hjelmeland kommune
Faber Bygg AS
Sweco Norge AS
Skjæveland gruppen
Rogaland fylkeskommune
Prosjektnummer:
6597
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar og forskingsleiar
Prosjektmedarbeidarar: