AP1 Sårbarhetskartlegging - Klimasårbarheter er identifisert i ROS –analyser og tilpasningstiltak i 7 Rogalandskommuner

Av:
Rapport
Id:
Mai 2022

Prosjektet «Bærekraftsanalyse av klimatilpasningstiltak» (BKT) hovedma l er a vurdere og rangere et utvalg klimatilpasningstiltak som er relevante for kommuner i Rogaland ut fra et bærekraftperspektiv. Første arbeidspakke skal kartlegge og beskrive klimasa rbarheter blant deltakende kommuner.

Rapporten har som hensikt a oppsummere funn i arbeidspakke 1 og belyser hovedfunnene i kartleggingen. Arbeidet er utført i samarbeid med Vestlandsforskning og Sintef, med innspill fra prosjektgruppa: Rogaland fylkeskommune, 7 kommuner i Rogaland: Gjesdal, Sauda, Stavanger, Sandnes, Sola, Hjelmeland og Karmøy kommune, Asplan Viak, Faber bygg, Skjæveland gruppen/Storm aqua, Stiftelsen Grøn by og Sweco.

Det er gjennomført dokumentstudie av relevant planverk samt intervju av kontaktperson i de 7 partnerkommunene. I tillegg er det gjennomført et arbeidsverksted for a drøfte forskningsspørsma lene og medvirkning til kunnskap.