Analyse av potensial og barrierer for lokale klimatiltak

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om lokale tiltak for å redusere utslippet av klimagasser. Økt kunnskap skal omfatte både potensialet for klimagassreduksjoner ved lokale tiltak på kort og lang sikt, samt hvilke barrierer som eventuelt måtte hindre at dette potensialet utløses helt eller delvis. For å få til omstilling til et lavutslippssamfunn, er det viktig at kommunane benytter sin rolle som samfunnsaktør. Dette betyr at kommunane også bør gå inn i omstillingsprosesser i lokalsamfunnene og være fasilitatorer for endring både tilknyttet innbyggere og næringsliv. Potensialet for lokal klimapolitikk, utslippsvurderinger og barrierer vil dermed vurderes på bakgrunn av denne rollen, men med ulik detaljeringsgrad avhengig av styrken av kommunens virkemidler.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Miljødirektoratet
I samarbeid med:
CICERO
Prosjektnummer:
6472
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):