Malin
Waage
tilsett
Stillingstittel:
Seniorforskar
Telefon:
Tilsett:
25.08.2022

Malin Waage vart tilsett som forskar i august 2022 som en del av stordata-forskinga. Malin har ei doktorgrad i marin geologi og geofysikk frå UiT Norges arktiske universitet, der ho også har hatt ei postdoktorstilling. I åra som doktorgradskandidat og postdoktor var ho en del av forskingssenteret CAGE – The Centre for Arctic Gas Hydrate, Environment and Climate, der ho fokuserte på analysar av undergrunnsdata for å betre forstå utslepp av naturlege metangassar frå havbotn som følge av klimaendringar. Ved CAGE har ho også vore sentral i utvikling av høg-oppløselige seismiske data som ein time-lapse-metode (4D). Ho har ei brei erfaring innan innsamling og prosessering av ulike marin-geologiske data. Før doktorgraden arbeidde ho eit par år i selskapet Baker Hughes, der ho hadde ansvar for generell datainnsamling og overvaking av boreoperasjonar.

Malin er opptatt av teknologiutvikling, digitalisering, klimatilpassing, berekraft og andre dagsaktuelle tema i samfunnet.

Publikasjonar:
Prosjekt: