Vestland fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet og Stiftinga Vestlandsforsking er partane i prosjektet Forregion Vestland. Mobiliseringsprosjekta er knytt til Forskingsrådet si satsing FORREGION (pilar 1, mobilisering).

Føremålet med prosjektet er å mobilisere næringslivet til i større grad å nytte forsking i innovasjonsarbeidet.

Hovudmål

Meir bruk av forsking i næringslivet som kan bidrar til innovasjon, berekraftig verdiskaping, grøn konkurransekraft og klimaomstilling i Vestland fylke.

Delmål

1) Høg kvalitet på aktiviteten i prosjektet og leveranse i tråd med fastsett prosjektplan.

2) Nye samarbeidsformer om mobilisering til forsking som legg betre til rette for at bedriftene kantileigne seg og ta i bruk ny kunnskap (auka absorpsjonskapasitet)

3) Reduserte geografiske skiljeliner med omsyn til bruk av forsking mellom by og land i heile det nye fylket, og auka erfaringsdeling på tvers av sektorar.

 

Følgjande hovudaktivitet skal gjelde for prosjektarbeidet:

1. Kompetansemekling:

  • Kompetansemekling er å identifisere utfordringar i bedrifter som kan løysast ved forskingsinnsats, kople på relevant FoU-miljø og informere om norske og internasjonale finansieringsmoglegheiter for forsking i verksemder/næringsliv.
  • Det er føresett at kompetansemekling skjer i samsvar med NFR sin «Oppdragsbeskrivelse for en kompetansemegler»
  • Prosjektet skal levere mobiliseringstenester i heile Vestland fylke.

2. Nettverksmøte:

  • Nettverksmøte vert organisert av kompetansemeklarar og aktuelle samarbeidspartnarar.

3. Mobilitet:

  • Mobilitetsprosjekt omfattar både «forskar til låns» og «bedrift til FoU». «Forskar til låns» må søkjast via Forskingsrådet etter klarering i fylkeskommunen, medan prosjekt «bedrift til FoU» søkjast til fylkeskommunen direkte.

4. Forprosjekt:

  • Forprosjekt i regi av bedrift. Klarerast med fylkeskommunen, søknad sendast via Forskingsrådet

 

Les omtalen til Vestland fylkeskommune

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Vestland fylkeskommune
I samarbeid med:
Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskulen på Vestlandet
Vestland fylkeskommune
Prosjektnummer:
6577
Prosjektleiar:
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar og gruppeleiar Teksam
Seniorforskar og EU-rådgjevar
Seniorforskar