Spørreundersøkelse til norske kommuner om status for 2021 i arbeidet med klimatilpasning

Rapport
Id:
Desember 2021

Rapporten viser resultat frå ein nasjonal spørjegransking hausten 2021 til norske kommunar om arbeidet med klimatilpassing. 42% av kommunane deltok i undersøkinga, som er ein del av Norsk klimamonitor sin kartlegging av korleis offentlege og private aktørar i Norge tenkjer omkring og arbeider med klimatilpassing. Undersøkinga viser m.a. at auke i styrtregn er den effekten av klimaendringar flest kommunar fryktar, og at delen kommunar som meiner dette i stor eller meget stor grad har auka frå 59% i 2017 til 70% i 2021. I same periode har delen som meiner at klimaendringar i andre delar av verda i stor eller meget stor grad vil påverke norske kommunar framover nesten tredobla, frå 15% til 40%.