Sluttrapport - NORADAPT Community Adaptation and Vulnerability in Norway

Av:
Rapport
Id:
CICERO-rapport 2012:01
Utgjevar:
CICERO

Referanse: NORADAPT Community Adaptation and Vulnerability in Norway: Av: Bob van Oort, Grete K. Hovelsrud, Halvor Dannevig, Stine Rybråten. Cicero Report 2012:01

 

I NORADAPT har forskere fra CICERO senter for klimaforsking, Vestlandsforsking, Østlandsforsking og Meteorologisk Institutt gjennom tett samarbeid med 8 utvalgte prosjektkommuner gjennomført en studie der målet var at kommunene selv skulle utrede sin sårbarhet overfor klimaendringer og utvikle tilpasningsstrategier i samarbeid med forskergruppen.

Denne rapporten samler klimascenariene til alle prosjektkommunene og tolker de forventede endringene ut fra figurene som er utarbeidet til hver kommune. Rapporten refererer til samfunnsscenariene som ble utviklet som del av prosjektet, beskriver prosjektets fremgang over hele prosjektperioden og oppsummerer hovedfunnene i prosjektet gjennom et sammendrag fra sluttkonferansen på Losby Gods 24-25 oktober 2011.

Prosjektet har vist at kommunene evner å sette klimatilpasning på dagsorden, utnytte vitenskapelig kunnskap og implementere klimatilpasningstiltak, men at dette avhenger av flere faktorer, som kapasitet, kunnskap og engasjement i kommunene, tilgang på relevant kunnskap og virkemidler, og tydelige føringer og oppfølging fra regionale og nasjonale myndigheter.