Rapport
Id:
Janaur 2022

Rapporten syner resultata frå ei spørjeundersøking som blei gjennomført av statsforvaltarane og fylkeskommunane. Bakgrunnen for undersøkinga var å kartlegge om det er eit uavklart rollefordeling mellom statsforvaltar og fylkeskommunar, og er ein del av Norsk klimamonitor sin kartlegging av korleis offentlege tenkjer omkring og arbeidet med klimatilpassing. Avdelingsleiarar frå beredskaps-, miljø- og landbruksavdelinga, samt ein person frå fylkeskommunen med ansvar for klimatilpassing blei intervjua. 39 av 41 respondentar svara på undersøkinga og alle regionane i Noreg er representert.