Rapport
Id:
Juni 2020
Utgjevar:
Vestlandsforsking

Rapporten sammenfatter resultatene etter et forprosjekt med mål å utvikle kunnskapsgrunnlaget for et hovedprosjekt om klimatilpasning i Norges nasjonalparkkommuner. Videre presenterer rapporten et forslag til et supplerende kriterie for å få status som nasjonalparkkommune som omhandler klimatilpasning. Forprosjektet har avgrenset seg til å studere i hvilken grad nasjonalparkkommunene inkluderer klimatilpasning i og rundt nasjonalparkene i sitt arbeid. Resultatene viser at nasjonalparkkommunene i liten grad har satt klimatilpasning i og rundt nasjonalparker på dagsorden. Rapporten foreslår videre at et hovedprosjekt bør utvikle et system for registrering av klimaendringer i nasjonalparkene og et kunnskapsgrunnlag for randsoneforvaltning og naturbaserte løsninger, samt strategier for kopling mellom kundereisen i merkevarestrategien for nasjonalparkkommunene og nasjonalparkforvaltningen sin besøksstrategi.