Rapport
Id:
2004-8

Svak oppslutning om Kvalitetssystem i landbruket (KSL) er ei hovudårsak til at Statens landbruksforvaltning har engasjert Vestlandsforsking til å gjere ei ekstern evaluering av KSL. Vi har prøvd å svare på desse spørsmåla: I kva grad er resultata av KSL-arbeidet i samsvar med måla for programmet, og korleis er forholdet mellom oppnådde resultat og dei totale ressursane som er sett inn i KSL-arbeidet? Kva er dei viktigaste årsakene til at ikkje alle bønder har innført ordninga, og korleis bør arbeidet med KSL førast vidare?

rapport8-04.pdf (1.37 MB)