Evaluering av kvalitetssystem i landbruket

Formålet med evalueringa er tredelt: Vi skal vurdere ulike årsaker til at ikkje alle bønder har innført KSL. Vidare skal vi vurdere status for KSL-arbeidet ut frå føresetnadene for KSL, og vi skal komme med tilrådingar for det vidare arbeidet med KSL-ordninga.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Statens landbruksforvaltning
Prosjektnummer:
2244
Prosjektleiar:
Leiande seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Seniorforskar
Publikasjon(ar):