Del 2: Utredning av konsekvensar av klimaendringar på natur og samfunn i Rogaland; utfordringar, mogelegheiter og prioriteringar

Rapport
Id:
Jan 2020
Utgjevar:
Stiftinga Vestlandsforsking

Rapporten gir ei vurdering av korleis forventa endringar av klima og samfunn kan påverke Rogaland fram mot 2050 og gjer framlegg om tiltak for tilpassing til klimaendringar. Rapporten kan også lesast som eit framlegg til metode for korleis vurdere påverknad, sårbarheit, eksponering og risiko knytt til klimaendringar.